dissabte, 30 de gener de 2016

Davant lleis foranes il.legítimes, reconeixem només les emanades de la sobirania catalana.

-"A Catalunya no es cursen ni resolen causes ó sentencies de tribunals forasters." Cort de Barcelona, any 1283.

-"Mireu vostres furs i constitucions, vostres llibertats i vostres privilegis i vos tindreu per els pobles mes lliures de la terra." Pere III el Cerimoniós. Corts de Montsó de 1382.


-"...Statuim i ordenem que les Constitucions de Cathalunya, Capitols, y Actes de Corts no pugan esser revocades, alterades, ni suspeses, sino en Corts Generals i si lo contrari sia fet no tinga ninguna força ni valor" (lib. 1.tit.17.const.19.pag.52. Felip II. Cort de Barcelona del 1599)