dijous, 9 de maig de 2013

cartes reials

El rei Joan I recomana a la reina de França Fra Berenguer de Guances, assignat per a llegir sentencies a Paris- Barcelona 27 d'abril de 1387

Molt cara neboda. molt nos es plaent saber noves de vostre salut e bon stament, perque us pregam que tota vegada que us sia avinent, nos en vullats certificar. De nos, molt cara neboda, vos placia saber que som, merce de Déu, en bona convalescencia del accident que havem hagut. Així mateix, molt cara neboda, sapiats que l sant pare, guardant los merits de bona vida e honesta religio e la sciencia que es dotat lo religiós e amat nostre frare Berenguer de Guances del ordre dels frares Menors, natural nostre de la provincia de Cathalunya, ha assignat lo dit frare Berenguer a legir sentencies a Paris, e com aixi  per la suficiencia del dit frare Berenguer com per esguard de molts cavallers e scuders acostats ab ell en deute de parents servidors nostres, hajam afecció que el dit frare Berenguer obtenga la dita lectura, segons que es proveit per lo pare sant, per ço, molt cara neboda, afectuosament us pregam, que per honor nostra, havent lo dit fra Berenguer per recomanat, en ço que sobre lo dit fet haia a deliurar ab nostre molt car cosí lo rei, vostre marit, e ab lo canceller et maestres en theologia del studi de Paris, hi vullats donar tot endreç e ajudar li be de vostres prechs e intercessio e en altre manera, de guisa que haia bon recapte de ço que ha mester ne demana per la dita lectura. E si res vos plau que nos façam, francosament nos ne scrivits, Molt cara neboda, lo sant sperit sia vostra guarda tostemps,
Datum en Barchinona, sots nostre segell secret, a XXVII de l abril any MXXXLVII lo Rey d Arago, Regina Francie

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada